سامانه 137


26

نظافت منطقه 4 شهر صنعتی

نظافت منطقه 4 شهر صنعتی

در پی تماس یکی از شهروندان اراکی ساکن شهر صنعتی منطقه 4 روبروی نانوایی لواشی با سامانه 137 شهرداری اراک مطلع شدیم نخاله این ناحیه به دلیل آلودگی و مشکلات ناشی از آن به نظافت نیاز دارد این سامانه مورد گزارش شده راجهت کنترل و بررسی به شهرداری منطقه 1ارجاع داده شد که با پیگیری همکاران مستقر در این منطقه رفع مشکل گردید.


امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1975)
کد خبر: 10096